Mẫu Chuyên đề NCKH sinh viên

22 tháng 5, 2014

1. Mau dang ky Chuyen de NCKH sinh vien.doc

2. Mau de cuong Chuyen de NCKH sinh vien.doc

3. Bang tong hop Chuyen de NCKH sinh vien cua Hoi dong KH&ĐT Khoa/Viện

4. Mau bao cao day du Chuyen de NCKH sinh vien.doc

5. Mau bao cao tom tat Chuyen de NCKH sinh vien.doc

6. Mau phieu nghiem thu Chuyen de NCKHSV.doc

7. Bien ban nghiem thu Chuyen de NCKH sinh vien.doc

8. Mau nhan xet phan bien Chuyen de NCKH sinh vien.doc

9. Mau bang tong hop Chuyen de NCKH sinh vien hoan thanh.doc

10.Mau bang tong hop cong trinh NCKH sinh vien du thi cap Truong.doc


Chia sẻ